Prawo ochrony środowiska

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. jest głównym aktem prawnym normującym zasady ochrony środowiska. Pomoc prawna Kancelarii, na gruncie tej ustawy skupia się przede wszystkim na:

  • reprezentacji prawnej w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

  • asyście prawnej w postępowaniach o przeprowadzenie przeglądów ekologicznych;

  • reprezentacji prawnej w sporach dotyczących wykorzystywania w reklamie i w promocji obrazu dzikiej przyrody lub w sporach o tworzenie reklam i promocji naruszających zasady ochrony środowiska oraz zasadę zrównoważonego rozwoju;

  • dochodzeniu odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania;

  • asyście prawnej w ramach procedur tworzenia stref przemysłowych;

  • wsparciu przy realizacji prawnych wymogów środowiskowych przy prowadzonych pracach budowalnych oraz w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytku;

  • pomocy prawnej w sprawach o nałożenie administracyjnych kar pieniężnych;

  • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezprawnego oddziaływania na środowisko;

  • reprezentacji prawnej w sprawach administracyjnych dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowiska oraz w sprawach o przywrócenie środowiska do stanu właściwego.